Ecodesignförordning (EU) 2015/1188

Många av våra produkter påverkas av Ecodesignförordning (EU) 2015/1188, vilken syftar till att minska energiförbrukningen för rumsvärmare (vattenvärmda enheter är uteslutna). Läs mer om hur vårt sortiment påverkas.

Inte för alla användningsområden
EU-kommissionens Ecodesignförordning (EU) 2015/1188 för rumsvärmare skiljer på användningsområden för olika installationer. Förordningen gäller då installationen är avsedd att skapa värmekomfort för människor som vistas i lokalen. Förordningen gäller inte för installationer som är avsedda för värmebehov av mer teknisk art såsom grundvärme i maskinrum, värmebehov i produktionsprocesser, frostskydd, etc. Förordningen gäller heller inte installationer i fordon, offshore eller utomhus.

Ecodesignförordning eller inte?
Många av Fricos produkter kan användas både som rumsvärmare (definierade enligt (EU) 2015/1188) och som värmare för tekniska behov. Vid installationstillfället är det upp till ansvarig installatör att bedöma om Ecodesignförordningen är applicerbar eller inte. Regleringslösningar för installationer som inte omfattas av Ecodesignförordningen redovisas i separat tabell.

Varför Ecodesign?
"Det finns en världsomspännande efterfrågan på effektivare produkter för att minska energi- och resursförbrukningen. EU:s lagstiftning om Ecodesign och energimärkning är ett effektivt verktyg för att förbättra produkters energieffektivitet. Det bidrar till att eliminera de minst effektiva produkterna från marknaden, vilket väsentligt bidrar till EU:s 2020 energieffektivitetsmål. Den stöder också industriell konkurrenskraft och innovation genom att främja produktens bättre miljöprestanda på hela den inre marknaden. " (Översatt av Frico) http://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_en