Frico beviljas bidrag för att undersöka ny mätstandard för luftridåer

Frico har fått igenom en ansökan till stöd för ett forskningsprojekt från Vinnova (Verket för innovationssystem) med syftet att ta fram ett förslag på en ny mätstandard för luftridåer.

Målsättningen är att kunna beskriva hur väl en luftridå klarar av att skapa en skyddsbarriär under olika förhållanden och genom det även skapa en jämförande mätmetod av skyddsverkan för olika specifika luftridåmodeller, med syfte att driva produktutvecklingen åt rätt håll. 

Vi vet idag att den totala ofrivilliga infiltrationen genom byggnaders väggar och tak samt via entréöppningar utgör en betydande del av en byggnads värmeförluster. Hur en byggnad skall vara så energisnål som möjligt regleras i olika byggdirektiv. Dock har man inte kommit så långt vad gäller energiförlusterna som skapas varje gång en entré öppnas och stängs. Ett sätt att minska luftläckaget genom entréer i butiker, köpcentra och liknande kommersiella byggnader med stor genomströmning av personer är att installera luftridåer. I dagsläget finns dock ingen mätstandard för att kvantifiera eller för att jämföra skyddsverkan mellan olika luftridåer och vilka egenskaper hos luftridån som påverkar denna.

Behovet av en gemensam standard
Det finns en risk i dagens energibesparingsdiskussioner att luftridåer kan tänkas lagstiftas bort på grund av okunskap. Därför är viktigt att ta fram vetenskapliga bevis på att luftridåer fungerar och till vilken grad. Genom den tillverkargrupp som skapats inom Eurovent finns det möjlighet att, med tillräckligt god bevisföring, kunna påverka rådande europeiska byggnormer så att dessa ändras eller förtydligas vad gäller design av entré och installation av luftridåer.

Denna mätstandard är också viktig för att slutkunden enklare skulle kunna ta investeringsbeslut. Föreskrivande led, såsom konsulter som bistår slutkunden med underlag, kommer ha nytta av bevis och hjälp med att påvisa den faktiska effekten av en luftridåinstallation.

Ett unikt forskningsprojekt
Tidigare tester har utförts på luftridåer för att undersöka just effektiviteten. Problemet med de tidigare undersökningarna är att de antingen haft ett för litet testområde eller ett alldeles för specifikt sådant som exempelvis luftridåers skyddsverkan i kylrum. Det som är unikt med just detta forskningsprojekt är möjligheten att skapa ett CFD-verktyg som också är verifierat med verkliga tester. Om metoden skall kunna täcka olika, i verkligheten förekommande, variationer av entréer blir det mycket tidskrävande att utveckla en metod med enbart tester i ett laboratorium. Med hjälp av CFD-simuleringar kan de olika parametrarna studeras separat och metoden kan bli mera representativ. CFD-simuleringarna måste dock kunna verifieras med praktiska tester för få tillräcklig vetenskaplig tyngd och därmed kunna vinna acceptans i branschen. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och med bidrag från Vinnova (Verket för innovationssystem) 

En standard för framtiden
Ett utav målen med projektet är att slutkunden på ett enkelt sätt skall kunna jämföra olika luftridåers skyddsverkan och därmed kunna göra ett energibesparingsmässigt bättre val av produkt. Det blir dessutom ett säljargument för hela luftridåbranschen samt också förhoppningsvis ett erkännande att Fricos sätt att designa luftridåer skapar reell energibesparing. I förlängningen kan det också att bidra till att marknadskrafter och krav kommer styra innovations- och utvecklingsarbetet av luftridåer mot bättre och energieffektivare installationer i byggnader.