Vilket värmesystem ska jag välja?

Uppvärmningssystemet ska täcka alla värmeförluster, både transmissionsförlusterna och ventilationsförlusterna. Tre huvudtyper av uppvärmningsystem kan särskiljas:

• Värmestrålning • Varmluftsuppvärmning • Konvektiv värme, t.ex. radiatorer 

Värmestrålning

Vid värmestrålning överförs värmen till ytor och föremål utan att luften värms på vägen. Ytorna värms upp och avger i sin tur värme till rumsluften. Människor upplever även det direkta strålvärmetillskottet som värme. Lokalen känns behagligt uppvärmd även om lufttemperaturen är förhållandevis låg. 

Med värmestrålning undviks också att övervärmd luft lägger sig under taket. Den jämna temperaturfördelningen i höjdled samt den något lägre luft-emperaturen bidrar till stora energibesparingar. Kallras från t.ex. stora fönster motverkas effektivt med värmestrålning.

Varmluftsuppvärmning

Vid uppvärmning med varmluft täcks transmissions- och ventilationsförlusterna genom att uppvärmd luft tillförs lokalen. Den varma luften kyls av vid ytterväggarna p.g.a. transmissionsförlusterna. Därför måste tilluften ha en högre temperatur än den önskade rumslufttemperaturen. 

Eftersom den värmda luften är lättare och stiger i lokalen, kan stora temperaturskillnader mellan tak och golv förekomma. Ibland är det nödvändigt att utjämna skillnaden med t.ex. takfläktar.

Konvektiv värme

Vid konvektiv värme överförs värmen till rumsluften genom att luften värms upp av radiatorers eller konvektorers varma ytor. Den uppvärmda luften stiger uppåt och ersätts av kallare, och rotation på luften erhålles - konvektion. Kallras från t.ex. fönster motverkas effektivt av den uppåtgående varmluftströmmen då värmekällorna placeras under fönstren.